AKTUALNOŚCI

Dyżury w semestrze letnim 2018/2019

Dyżury dla studentów studiów stacjonarnych:

Wtorek:
godz. 17.00 - 17.45
Czwartek:
godz. 11.00 - 12.30 (dyżur pracowniczy)
godz. 12.30 - 14.00 (dyżur dla studentów)
ul. Podchorążych 2 III p. pok. 363


Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych i podyplomowych:

06.10.2018 - godz. 11.00 - 12.00
16.11.2018 - godz. 18.00 - 19.00
15.12.2018 - godz. 16.00 - 17.00
12.01.2019 - godz. 14.00 - 15.00
10.02.2019 - godz. 17.00 - 18.00

Terminy indywidualne
- po ustaleniu drogą mailową

ERASMUS +

Erasmus students - 2018/2019


Winter semester:

The course
Communication Skills Training
takes place every Tuesday at 16.30 in 347 room.

Image

Doświadczenie dydaktyczne

zajęcia prowadzone na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych:

 • Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Koncepcje poznawania dziecka
 • Nowe koncepcje w psychologii rozwojowej
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna dziecka
 • Rozwój i zaburzenia sfery poznawczej i motorycznej u dzieci
 • Rozwój i zaburzenia sfery emocjonalnej i społecznej u dzieci
 • Metodyka pracy psychologa szkolnego
 • Podstawy psychologii
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia ogólna
 • Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania I i II
 • Psychologia procesów poznawczych
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia niedostosowania społecznego
 • Psychologia stresu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Trening interpersonalny
 • Autoprezentacja człowieka
 • Strategie i rodzaje negocjacji
 • Błędy psychologiczne w negocjacjach


Courses for ERASMUS+ students

 • Psychology of emotions
 • Developmental psychology
 • Psychology of child development
 • Communication Skills Training


Zagraniczne staże naukowo - dydaktyczne

 • 2018 - Universitat de Barcelona, Spain
 • 2017 - Universita di Roma LUMSA, Włochy
 • 2016 - University of Ostrava, Czechy
 • 2015 - University of Presov, Słowacja
 • 2014 - Univerzita Hradec Králové, Czechy

Image

Projekty badawcze:

 • Rozwój dziecka w rodzinie biologicznej, zastępczej i adopcyjnej - realizacja tematu badawczego w latach 2016/2017 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Wiedza, postawy i kompetencje osób wspierających rodzinę w sytuacji utraty - realizacja tematu badawczego w latach 2016/2017 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Zmiany rozwojowe w spostrzeganiu ról płciowych, rodzinnych i społecznych - realizacja tematu badawczego w latach 2014-2015 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Czego dzieci uczą się od dorosłych, a dorośli od dzieci? - międzypokoleniowy przekaz wartości i zachowań - realizacja tematu badawczego w roku 2013 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Reprezentacja emocji i komunikacja u dzieci we wczesnym i średnim dzieciństwie - realizacja tematu badawczego w roku 2011 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Komunikowanie niejęzykowe u małych dzieci - realizacja tematu badawczego w ramach badań własnych w latach 2009-2010, na Wydziale Pedagogicznym UP w Krakowie
 • "Komunikacja i reprezentacja symboliczna we wczesnej ontogenezie" - realizacja badawczego projektu własnego AŚ, Nr 102/W/06 w latach 2006 - 2007
 • "Rozwój komunikacji niewerbalnej i zabawy symbolicznej u dzieci z opóźnioną mową we wczesnym dzieciństwie" - realizacja promotorskiego projektu badawczego KBN, Nr 1H01F03929 w latach 2005 - 2007 (kierownik grantu - dr hab. Maria Kielar-Turska)
 • Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego u dzieci polskich: badania przesiewowe i I etap badań podłużnych od 1;6 do 4 - podwykonawca projektu badawczego nr NN1 H01F 019 23, finansowanego przez KBN, kierownik dr hab. Magdalena Smoczyńska, prof. UJ, w Pracowni Badań nad Językiem Dziecka przy Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2004-2006

Image

Zainteresowania naukowe:

 • Rozwój komunikacji (zwłaszcza niejęzykowej) małego dziecka
 • Rozwój poznawczy, społeczny, moralny, emocjonalny dziecka
 • Dojrzałość szkolna ucznia
 • Relacje w rodzinie, style wychowawcze
 • Transmisja międzypokoleniowa wiedzy, wartości i umiejętności
 • Rozwój reprezentacji poznawczej u dzieci
 • Rozwój symbolizacji u dzieci (rozwój mowy, rysunku, zabawy)
 • Komunikacja w relacjach dziecko - rodzic
 • Komunikacja w relacjach nauczyciel - uczeń
 • Gestykulacja dziecięca
 • Rodzaje i metody pracy socjoterapeutycznej z dziećmi (bajkoterapia, rysunkoterapia, arteterapia, muzykoterapia)
 • Dziecko w sytuacjach trudnych, kryzysowych w rodzinie
 • Nauczyciel wobec zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
 • Nauczyciel wobec traumy dziecka
 • Psychologia rozwojowa dziecka
 • Psychologia komunikacji (dziecko - rodzic, uczeń - nauczyciel)
 • Psychologia rodziny


Członkostwo w organizacjach psychologicznych:

 • European Association of Developmental Psychology
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwojowej
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Image

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2017 - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
 • 2016 - List Gratulacyjny Dziekana Wydziału Pedagogicznego za naukowy sukces wyrażający się wysoką pozycją w procesie oceny parametrycznej za rok 2015
 • 2014 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2013 - Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • 2011 - Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Wybrane pełnione funkcje:

 • Członek Komitetu Naukowego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ofiary Przemocy "Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne", 6.12.2018
 • Organizator Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia" 6-7.06.2018 - Strona konferencji
 • Opiekun pomocniczy Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem (10.2017 - nadal)
 • Kierownik Studiów podyplomowych "Socjoterapia" w Katedrze Psychologii (2012 - nadal)
 • Kierownik Pracowni Psychologii Dzieci i Młodzieży w KP (2016 - nadal)
 • Członek Komisji ds. Badań Statutowych Wydziału Pedagogicznego UP (2014 - nadal)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowych UP (2016 - nadal)
 • Członek Wydziałowej Komisji konkursowej na najlepszą pracę magisterską (2016 - nadal)
 • Członek Komisji Katedry Psychologii ds. oceny nauczycieli przez studentów (2010 - nadal)
 • Członek Senackiej Komisji Dydaktycznej (2014 - 2016)
 • Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Pedagogicznego UP (2014 - 2016)
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Psychologia na UP (2015)
 • Członek w Komisjach Rekrutacyjnych na UP (2011 - 2014)